Zgodnie z prawem imigracyjnym, aby pracować w Hiszpanii, musisz posiadać wizę na pobyt i pracę, która umożliwia ci wykonywanie pracy lub działalności zawodowej, na własne konto i na pobyt.

 

Wiza na pobyt i pracę w Hiszpanii

Praca dla innych jest rozumiana, gdy kandydat ma formalną ofertę pracy w Hiszpanii. Ze swojej strony samozatrudnienie oznacza, że wnioskodawca ma projekt komercyjny lub działalność zawodową, która będzie prowadzona niezależnie, ale należycie upoważniona przez hiszpański organ pracy.

 

Wniosek o wizę na pracę i pobyt w Hiszpanii

Cudzoziemcy, którzy zamierzają wykonywać w Hiszpanii działalność zarobkową, zawodową lub zawodową, muszą spełniać następujące wymagania:

1. Mieć ukończone szesnaście lat, chyba że praca jest wykonywana samodzielnie, w takim przypadku cudzoziemiec musi mieć ukończone osiemnaście lat.

2. Posiada odpowiednie zezwolenie na pobyt i pracę w Hiszpanii. Ten dokument może być wymagany przez pracodawcę oferującego umowę o pracę. Jest to poprzedni krok do złożenia wniosku o wizę przez pracownika zagranicznego.

3. Uzyskanie wizy na pracę i pobyt po wydaniu zezwolenia na pobyt i pracę.

W tym sensie wniosek o wizę na pracę i pobyt w Hiszpanii może złożyć hiszpański pracodawca lub biznesmen, który chce zatrudnić pracownika zagranicznego, aby zajmował wysoce wyspecjalizowane stanowisko, którego nie może wypełnić hiszpański ani pracownik społeczny.

 

Pracodawca musi złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt w Hiszpanii

Pracodawca musi złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt i pracę dla innej osoby, składając swoją ofertę pracy w urzędach zagranicznych, w obszarach roboczych delegacji lub subdelegacji rządu prowincji.

Z kolei pracownik zagraniczny może złożyć wniosek o wizę pracowniczą i pobytową w Hiszpanii, gdy planuje założyć firmę lub przedsięwzięcie w tym kraju na własny rachunek lub gdy ma formalną ofertę pracy od hiszpańskiego pracodawcy.

 

Wiza pobytowa i pracownicza w Hiszpanii

Pozwala obcokrajowcowi w wieku powyżej szesnastu lat na wjazd do Hiszpanii w celu zamieszkania i wykonywania pracy lub działalności zawodowej na rzecz kogoś innego (wnioskodawca ma formalną ofertę pracy w Hiszpanii). Aby ubiegać się o tę wizę, zainteresowana strona musi wypełnić i podpisać odpowiedni formularz petycji dostarczony przez konsulaty Hiszpanii.

Ponadto wymagana jest prezentacja szeregu dokumentów wymienionych poniżej:

 

Dokumenty wymagane do otrzymania wizy pobytowej dla kogoś innego w Hiszpanii

1.Kopia zezwolenia na pobyt i pracę przekazana pracodawcy lub przedsiębiorcy w Hiszpanii. Dokument ten musi zostać przetworzony przez kontrahenta w Hiszpanii przed przedstawieniem wniosku o wizę przez cudzoziemca.

2. Zaktualizowany i ważny paszport (ważny minimum 6 miesięcy).

3. Dwa kolorowe zdjęcia na białym tle (rozmiar paszportu).

4. Zaświadczenie o niekaralności lub równoważny dokument wydany przez władze kraju pochodzenia danej osoby lub kraju lub krajów, w których zamieszkiwał w ciągu ostatnich pięciu lat.

5. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że nie masz poważnej lub zakaźnej choroby.

Zainteresowane strony muszą przedstawić oryginały i 2 kopie wyżej wymienionych wymaganych dokumentów.

Jeśli wiza zostanie zatwierdzona, cudzoziemiec musi wjechać do Hiszpanii w okresie ważności wizy. Po wjeździe do Hiszpanii cudzoziemiec musi osobiście złożyć wniosek o kartę pobytu w ciągu jednego miesiąca.

 

Hiszpański system zabezpieczenia społecznego

Od momentu wjazdu do Hiszpanii jego posiadacz będzie mógł rozpocząć działalność zawodową i dołączyć do hiszpańskiego systemu zabezpieczenia społecznego.

Należy zauważyć, że przy pierwszym wniosku o wizę na pobyt i pracę, aby pracować dla kogoś innego, władze biorą pod uwagę krajową sytuację zatrudnienia, to znaczy, że pracownik zagraniczny nie zajmuje stanowiska, które może zająć obywatel hiszpanii lub pracownik społeczny.

W tym sensie wygodnie jest szczegółowo przeczytać rzeczywistą sytuację na rynku pracy w Hiszpanii.

 

Wiza na pobyt i na własny rachunek

Pozwala obcokrajowcowi zamieszkać w Hiszpanii i samodzielnie wykonywać pracę lub działalność zawodową (wnioskodawca ma projekt komercyjny lub działalność zawodową, które będą prowadzone niezależnie). Aby o to poprosić, należy wypełnić i podpisać odpowiedni formularz dostępny w konsulatach Hiszpanii w kraju pochodzenia zainteresowanej strony.

 

Ponadto konieczne jest przedstawienie następującej dokumentacji:

1. Zaktualizowany i ważny paszport (ważny minimum 6 miesięcy)

2. Najnowsze zdjęcia wnioskodawcy (zwykle 3), w kolorze z pustym tłem, wielkości paszportu.

3. Zaświadczenie o niekaralności lub równoważny dokument wydany przez władze kraju pochodzenia danej osoby lub kraju lub krajów, w których zamieszkiwał w ciągu ostatnich pięciu lat.

4. Zaświadczenie lekarskie, w którym potwierdzono, że cudzoziemiec nie ma poważnych ani zakaźnych chorób.

5. Stopień lub akredytacja, że wymagane jest odpowiednie szkolenie do wykonywania zawodu, w stosownych przypadkach, należycie zatwierdzone.

6. Dowód wypłacalności finansowej niezbędnej do zamieszkania w Hiszpanii.

7. Projekt zakładowy lub działanie, które należy przeprowadzić, ze wskazaniem oczekiwanej inwestycji, oczekiwanej rentowności i, w stosownych przypadkach, miejsc pracy, których utworzenie jest oczekiwane.

8. Przedstawienie upoważnień lub licencji wymaganych do instalacji, otwarcia lub prowadzenia planowanej działalności lub do wskazanego ćwiczenia zawodowego.

Wymienione dokumenty muszą zostać dostarczone w oryginale oraz w dwóch kopiach.

Jeśli wiza zostanie przyznana, cudzoziemiec może wjechać do Hiszpanii w terminie obowiązywania dokumentu. Po wjeździe do Hiszpanii cudzoziemiec musi złożyć wniosek o kartę pobytu w ciągu jednego miesiąca.

Tłumacz: Kuba Czarkowski

Źródło: https://www.mequieroir.com/paises/espana/trabajar/visas/trabajo-residencia/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *